Vedtægter for foreningen
ferieøen
Tallholmen

Sverige

som vedtaget 11. maj 2006

§ 1

Navn og hjemsted

Foreningen, ferieøen Tallholmen, Sverige, herefter kaldet foreningen Tallholmen.
Svensk registrering: Fållbrunna 4:3 i Muskö socken, Haninge kommun. Adresse: Tallholmen, Postlåda 1761, S-148 95 Muskö, Sverige

 

§ 2

 Formål

Formålet med foreningen Tallholmen er at bevare øen som et feriested for efterkommere af Alfred Bindslev og Ester Harboe.

Som medlemmer af foreningen, i det følgende kaldet familiebrugere, optages direkte efterkommere efter Erling & Birthe Bindslev, Bjørn & Marit Bindslev og Nebber & Tooky Bindslev med ægtefæller eller samlevere med fælles bopæl.

Man er familiebruger, når man er fyldt 18 år og med sin underskrift har godkendt vedtægterne (se vedtægtsbilag 1).

I tilfælde af skilsmisse eller ophør af fælles bopæl bortfalder ægtefælles/samlevers status som familiebruger.

Direkte efterkommere efter Erling & Birthe Bindslev, Bjørn & Marit Bindslev og Nebber & Tooky Bindslev som på et givet tidspunkt overfor sin grundfamilie fraskriver sig sin status som familiebruger, kan kun med sin grundfamilies accept på et senere tidspunkt genvinde sin status som familiebruger.

 

§ 3

Rettigheder & pligter

Medlemmernes rettigheder og pligter baseres på princippet om en ligelig fordeling med 1/3 til hver af de tre grundfamilier i relation til feriefordeling, betaling af kontingent, deltagelse i bestyrelsesarbejde, udførelse af vedligeholdelse af øen m.v.

Familiebrugere har stemmeret på generalforsamlingen, når de har betalt kontingent for det foregående år.

 

§ 4

Feriefordeling

Feriefordelingen er baseret på de tre grundfamilier (Erling, Bjørn og Nebber) og er opdelt i tre ferieperioder á to uger, hvor første periode begynder samtidig med skolernes afslutning.

De tre ferieperioder går på skift mellem grundfamilierne, så den familie, der et år har periode 1, året efter har periode 2 og så fremdeles. I 2006 tilfalder 1. periode Bjørns familie, 2. periode Erlings familie og 3. periode Nebbers familie.

Ferieperioden påbegyndes lørdag kl. 12 og afsluttes to uger senere lørdag kl. 12.

Grundfamilierne kan indbyrdes aftale en anden feriefordeling, hvis enighed om dette kan opnås.

Familiebrugere kan skriftligt fremsende ønske til bestyrelsen om yderligere ferieperioder. Bestyrelsen fastlægger i forretningsordenen principperne for fordeling af ekstra ferieperioder.
 
Gæstebrugere har kun adgang til Tallholmen sammen med en eller flere familiebrugere.

 

§ 5

Foreningens besluttende organer

Foreningens besluttende organer består af generalforsamlingen, bestyrelsen og et familieråd, som kan nedsættes i særlige tilfælde.

Generalforsamlingen er foreningen Tallholmens øverste myndighed. Familierådet kan dog under særlige omstændigheder træffe beslutninger, som generalforsamlingen skal følge.
Generalforsamling afholdes én gang årligt senest den 15. april.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen senest en måned før den afholdes, til hver selvstændig familiebrugerhusstand med angivelse af tid, sted og dagsorden.

 Den ordinære dagsorden er
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af bestyrelsens beretning herunder godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Forslag til budget
7. Budgetvedtagelse herunder fastsættelse af kontingent og dagpenge
9. Ferieudnyttelse i indeværende år
10. Valg til bestyrelse
11. Valg af kasserer
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Evt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og skal af bestyrelsen være sendt til hver selvstændig familiebrugerhusstand senest en uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger medlemmer til bestyrelsen. Som støtte for sit arbejde kan bestyrelsen udpege medlemmer til f.eks. bådudvalg, husudvalg o.l.

Alle familiebrugere over 18 år, der har skrevet under på vedtægterne jvf. § 2, er stemmeberettigede. Alle fremmødte har hver én stemme.

En stemmeberettiget familiebruger kan stemme ved skriftlig fuldmagt givet til en anden familiebruger. Fuldmagten skal være givet til det aktuelle afstemningspunkt. Fuldmagtsgiveren kan således ikke give generalfuldmagt, men kan kun give fuldmagt til at stemme for eller imod en bestemt afgørelse. For at kunne give fuldmagt skal man således kende de alternativer, der stemmes om inden stormødet.

Hvis flertallet af en grundfamilie før eller under generalforsamlingen fremsætter ønske om det, stemmes der på generalforsamlingen efter grundfamilierne, således at hver grundfamilie har én stemme. Hver af grundfamilierne udpeger i en sådan situation ét medlem til et familieråd, som træffer afgørelse i sagen.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst syv familiebrugere ønsker det.

En ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med minimum 30 dages varsel, og dagsordenen fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til grunden for mødets indkaldelse.

Hvis den ekstraordinære generalforsamling bliver forlangt på den ordinære generalforsamling skal den afholdes senest 60 dage fra den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen ud fra princippet om foreningens 3-deling. Udover de faste bestyrelsesmedlemmer skal der for hver grundfamilie vælges en suppleant.

Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg i ulige år og den anden halvdel i lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en sekretær og vedtager sin egen forretningsorden.

 

§ 6

Økonomi

Foreningen Tallholmens drift og vedligeholdelse finansieres på 3 måder: kontingent, dagpenge og gaver.

1. Kontingent
Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet skal som minimum dække 1 års faste udgifter til foreningens drift omfattende ejendomsskatter, forsikringer, opbevaring og vedligeholdelse af både, hjemmeside, parkering, samt andre af myndighederne krævede betalinger *. Kontingentet skal være indbetalt senest 1. maj.

Hver af de tre grundfamiliers enkelte medlemmer hæfter solidarisk for den pågældende grundfamilies 1/3 af det samlede kontingent.

Bestyrelsen eller enkelte familiebrugere kan på generalforsamlingen fremsætte forslag til ekstraordinær indbetaling af kontingent for en fastlagt periode og med henblik på finansiering af ekstraordinære vedligeholdelses- og renoveringsprojekter og/eller til ekstraordinære anskaffelser, som vedtages af generalforsamlingen.

2. Dagpenge
Dagpengene er en brugerbetaling for brug af øen. Alle familiebrugere og gæster, som er fyldt 18 år, betaler dagpenge. Der betales for antallet af hele døgn, som man har opholdt sig på øen. Dagpengenes størrelse fastsættes en gang årligt på generalforsamlingen. Dagpengene for den forløbne periode skal være indbetalt inden den 1. september. Familiebrugere er ansvarlige for egne gæsters dagpengebetaling.

3. Gaver
Dette kan ske i form af kontante tilskud eller i form af naturalier, som foreningen Tallholmen kan bruge. Sponsorgaver, som medfører øgede driftsudgifter eller en øget arbejdsbyrde i forbindelse med åbning og lukning af øen, skal forelægges for bestyrelsen med henblik på eventuel drøftelse på generalforsamlingen

Lån
Der kan ikke optages lån mod sikkerhed i ejendommen.

Regnskabsår
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen skal sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen fremsende kopi af det reviderede regnskab samt forslag til budget.

* Gas er ikke omfattet af de faste udgifter, ifølge vedtagelse på bestyrelsesmøde 9. april 2008

§ 7

Likvid kapital

Foreningens likvide kapital skal ved ethvert regnskabsårs afslutning være minimum 1 års faste udgifter til øens drift, omfattende ejendomsskatter, forsikringer, gas, opbevaring og vedligeholdelse af både, hjemmeside, parkering, samt andre af myndighederne krævede betalinger.

Under hensyntagen til dette minimumskrav anvendes resten af årets indtægter til opsparing/henlæggelse, vedligeholdelse og nyanskaffelser, som besluttes af bestyrelsen eller generalforsamlingen.

 

§ 8

Egenkapital

Foreningen Tallholmens egenkapital består udelukkende af foreningens likvide kapital.

 

§ 9

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun gennemføres på generalforsamlingen og såfremt 2/3 af de stemmeberettigede familiebrugere stemmer derfor.

En stemmeberettiget familiebruger kan stemme ved skriftlig fuldmagt givet til en anden stemmeberettiget familiebruger.

Fuldmagtsgiveren kan ikke give generalfuldmagt, men kan kun give fuldmagt til at stemme for eller imod en bestemt afgørelse. For at kunne give fuldmagt skal man således kende de alternativer, der stemmes om inden stormødet.

Ér antallet af stemmeberettigede familiebrugere, som enten er fremmødt eller har afgivet skriftlig fuldmagt, ikke 2/3 af de stemmeberettigede, kan bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling med vedtægtsændring som eneste punkt.

For gennemførelse af en vedtægtsændring ved den ekstraordinære generalforsamling gælder samme betingelser, som ved den ordinære generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 60 dage fra generalforsamling og varsles skriftligt af bestyrelsen til alle familiebrugerhusstande senest 30 dage inden den ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 10

Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses ved, at den stemmeberettigede familiebrugerkreds enstemmigt på 2 generalforsamlinger med mindst 12 måneder i mellem beslutter, at foreningen Tallholmen ikke længere skal eksistere.

Sker dette, vil brugsretten til Tallholmen overgå til de noterede ejere til videre disposition.

 

  - slut -

 

Aftale om brugsret, af 18. oktober 1992

 

Vi noterede ejere af ferieøen Tallholmen, Fållbrunna 4:3 i Muskö socken, Haninge kommun, Sverige overdrager hermed vederlagsfrit brugsretten til feriøen Tallholmen til foreningen Tallholmen

 

Ferieøen Tallholmen drives derefter videre af foreningen Tallholmen og styres og administreres i henhold til foreningen Tallholmens vedtægter.

 

Ved foreningen Tallholmens opløsning, og kun efter dennes opløsning tilbagegives brugsretten til de til enhver tid noterede ejere af ferieøen Tallholmen til ejernes videre benyttelse, til salg ejerne imellem eller til salg til 3. part. I tilfælde af salg, sælges ferieøen til den højstbydende og nettoprovenuet tilfalder de på dette tidspunkt noterede ejere i forhold til deres ejerdel. Ligeledes forpligtes arvinger in solidum.

 

Ejere (grundfamilie Erling) repræsenterende 1/3 af ferieøen Tallholmen:

Erling Bindslev – underskrevet 17/11-1992

Birthe Bindslev – underskrevet 17/11-1992

 

Ejere (grundfamilie Bjørn) repræsenterende 1/3 af ferieøen Tallholmen:

Bjørn Bindslev – underskrevet 24/10-1992

Marit Bindslev – underskrevet 24/10-1992

 

Ejere (grundfamilie Nebber) repræsenterende 1/3 af ferieøen Tallholmen:

Bent Jørgensen – underskrevet 3/11-1992

Susanne Bindslev – underskrevet 3/11-1992

Klaus Bindslev – underskrevet 11/11-1992